ฝ่ายจัดสรรน้ำเเละปรับปรุงระบบชลประทาน
อัตรากำลัง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการวางแผนจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดำเนินการเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุในเขตโครงการต่าง ๆ รวมทั้งงาน ด้านเกษตรชลประทาน ติดต่อ ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนปลูกพืช สำรวจเก็บสถิติ ผลผลิตด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการและดำเนินการ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำรวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย