วิสัยทัศน์โครงการชลประทานอำนาจเจริญ

“ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ มุ่งมั่นพัฒนา และจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยี เสริมสร้างคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ”

พันธกิจ
- เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้พอเพียง 
- จัดการน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน
- เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อให้การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
- ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ

เป้าประสงค์
- พื้นที่เกษตรกรรมมีระบบชลประทานทั่วถึง
- เกษตรกรได้รับบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์
- การจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง
- การพัฒนาระบบป้องกันภัยจากน้ำ
- การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
- การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
- การพัฒนาประสิทธิภาพโครงการชลประทาน
- การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
- การมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกระบวนการ


ค่านิยมสำนักชลประทานที่ 7
“WATER for all”
Work hard ทุ่มเทในการทำงาน
Accountability มีความรับผิดชอบ
Teamwork เรียนรู้การทำงานร่วมกัน
Ethics มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
Relationship มีความผูกพันและสามัคคี

แผนที่ยุทธศาสตร์
แผนที่ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 19 เป้าประสงค์ ดังนี้
1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ                        มี 3 เป้าประสงค์
2. มิติคุณภาพการให้บริการ                           มี 4 เป้าประสงค์
3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ         มี 8 เป้าประสงค์
4. มิติการพัฒนาองค์กร                                มี 4 เป้าประสงค์