โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท

ความเป็นมาของโครงการ
นายวิชัย เสวมาตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหนังสือลงวันที่ สิงหาคม 2518 ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้สั่งการให้กรมชล ประทาน โดยชลประทานเขตจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการสำรวจและประเมินราคาค่าก่อสร้างโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยสีโทตอนบน บ้านคำมะโค้ง ตำบลสร้างนกทา อำเภออำนาจเจริญ และอ่างเก็บน้ำห้วยแซง ตำบลพระลาน อำเภอเขมราฐ จะขอให้รับโครงการทั้งสองแห่งเป็นโครงการของกรมชลประทาน โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะขอแปรญัตติในปีงบประมาณ 2519 นี้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากอำเภอทั้งสองขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูกและสำหรับอุปโภค -บริโภคในฤดูแล้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ( นายทวิช กลิ่นประทุม ) จึงส่งเรื่องมาให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการต่อไป และขอให้รีบประเมินราคางานเพื่อให้ทันการแปรญัตติเพิ่มสำหรับโครงการนี้ ซึ่งคุณวิชัย เสวมาตย์ จะเป็นผู้แปรญัติเอง
อธิบดีกรมชล ประทาน ได้มีบันทึกสั่งการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2518 ใผ้ ผสย. เริ่มต้นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทก่อน โดยแจ้งให้ ผชป.5 ทราบ ส่วนงานอื่นให้ร่วมมือกับคุณวิชัย เสวมาตย์ แล้วรายงานให้กรมฯ ทราบเพื่อสั่งการ ต่อมา ผสย. ซึ่งเป็นเจ้าของงาน ได้บันทึกเสนอกรมฯ ว่างานก่อสร้างแต่ละแห่งมีปัญหามาก สมควรดำเนินการตามขั้นตอน แต่เรื่องยังไม่ดำเนินการ และต่อมาสภาผู้แทนราษฎรพรรคกิจสังคม รวม 8 ท่าน ได้มีหนังสือลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2527 ถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายผัน บุญชิต) เพื่อโปรดพิจารณารวบรวมรายละเอียดการสำรวจของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายณรงค์ วงศ์วรรณ) เพื่อโปรดสั่งการให้กรมชลประทานดำเนินการตรวจสอบและออกแบบโครงการดังกล่าว เป็นการด่วน
ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ (นายเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์) ได้มีบันทึกลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2527 สั่งการให้กรมชลประทานตรวจสอบและกรมชลประทานชี้แจงว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท เป็นโครงการขนาดกลางและยังไม่ได้จัดเข้าแผนพัฒนาชนบท กรมชลประทานจึงได้จัดเข้าในกลุ่มโครงการขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาความเป็น ไปได้ของโครงการต่อไป

ที่ตั้งของโครงการ
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตั้งอยู่ที่บ้านคำมะโค้ง ตำบลหนองมะแซว (เดิมสร้างนกทา) อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ห่างจากอำเภอเมืองอำนาจเจริญไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 15 กม.

ลักษณะโครงการ

เป็นเขื่อนดินเก็บกักน้ำ
ติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจสอบเขื่อน surface point จำนวน 2 แถว observation A46+A45 จำนวน 4 แถว อาคารทางระบายน้ำล้น(Survice spillway) ประเภท Intake structure อาคารรับน้ำ สูง 2.00 เมตร กว้าง 2.00 เมตร

- ความยาวตามสันเขื่อน 520.00 เมตร
- ความกว้างหน้าของสันเขื่อน 8.00 เมตร
- ความสูงจากฐานถึงสันเขื่อน 16.80 เมตร
- ฐานเขื่อนกว้างที่ระดับท้องน้ำ 91.50 เมตร 91.50 เมตร
- พื้นที่รับน้ำฝน 28.20 ตารางกิโลเมตร 28.20 ตร.กม.
- พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด 3.8 ตร.กม.
- พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก 3.1 ตร.กม.
- ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเฉลี่ยปีละ 11.0 ล้าน ลบ.ม.
- ระดับสันเขื่อน +180.000 เมตร (รทก.)
- ระดับน้ำสูงสุด +178.110 เมตร (รทก.)
- ระดับน้ำเก็บกัก +177.000 เมตร (รทก.)
- ระดับน้ำต่ำสุด +169.000 เมตร (รทก.)
- ปริมาณน้ำที่ระดับสูงสุด 14.00 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก. 10.60 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาณที่ระดับต่ำสุด 0.40 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่โครงการ  
- พื้นที่ทั้งหมด(Project Area) 9,600 ไร่
- พื้นที่ชลประทาน(Irrigable Area) 7,700 ไร
- พื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย 2,700 ไร่
- พื้นที่ชลประทานฝั่งขวา 5,000 ไร่

ระบบส่งน้ำ
ระบบส่งน้ำเป็นคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จำนวน 5 สาย รวมความยาวทั้งสิ้น 20.944 กม.แยกเป็นคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC)ประกอบด้วยคลองส่งน้ำ จำนวน 2 สาย ความยาว 7.401 กม. ได้แก่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 6.181 กม. คลองซอย 1 ขวา ความยาว 1.220 กม. คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา(RMC)ประกอบด้วยคลองส่งน้ำ จำนวน 3 สาย ความยาว 13.543 กม. ได้แก่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ความยาว 10.443 กม. คลองซอย 1 ซ้าย ความยาว 1.600 กม. คลองซอย 1 ขวา ความยาว 1.500 กม.