โครงการฝายลำเซบาย

ความเป็นมา
เป็นการก่อสร้างฝายคอนกรีตพร้อมบานประตูเหล็กยกระดับ สามารถควบคุมปิดเปิดประตูเหล็กเพื่อเก็บกักน้ำ ไว้ในลำน้ำเหนือตัวฝายสำหรับใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ได้ตลอดปีและสามารถลดระดับน้ำ ระบบน้ำหลากมากเกินความต้องการในฤดูฝน ซึ่งสามารถระบายตะกอนที่ทับถมที่หน้าฝายได้ด้วย

 

ที่ตั้งโครงการ
กั้นลำน้ำเซบายบริเวณ บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 

ลักษณะทางอุทกวิทยา
พื้นที่รับน้ำ 1,897,500 ไร่ ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 956 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อ ปี ระดับท้องน้ำ 112.00 เมตร(จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
ระดับเก็บกักน้ำ 121.00 เมตร(จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณน้ำที่เก็บกัก 12.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะทางเก็บกักน้ำตามลำน้ำในลำเซบาย 44 กิโลเมตร ประตูเหล็กยกระดับ ชนิด บานระบายเหล็กโค้ง(Radial Gate) ขนาด(กว้าง x สูง) 12.00 x 9.00 เมตร จำนวน 4 บาน คันดินกั้นน้ำ สูง 0.00-8.20 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 กิโลเมตร
ระดับสันคันดิน 122.70-124.70 เมตร(จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)

 

ค่าก่อสร้างโครงการ
ค่าก่อสร้างฐานคอนกรีตและส่วนประกอบอื่นๆ 505,345,220.21 บาท
ค่าจัดซื้อและติดตั้งประตูเหล็กพร้อมอุปกรณ์ 54,505,800.00 บาท
ค่าว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 20,961,500.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 52 เดือน
เริ่มดำเนินการ 5 มกราคม 2541 ครบอายุสัญญา 15 พฤษภาคม 2545(ได้รับการขยายอายุสัญญาตามมติ ครม. 2 ครั้ง)

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
ช่วยยกระดับน้ำในลำเซบายและลำน้ำสาขาเป็นระยะทาง 44 กิโลเมตร สามารถเก็กกักน้ำไว้ในลำเซบายได้รวม 12.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้สามารถสูบน้ำช่วยเพื่อการเกษตรกรรมได้ตลอดปีในพื้นที่เพาะปลูก 77,740 ไร่โดยในระยะแรกเป็นการพัฒนาโดยใช้น้ำในประเทศ ซึ่งสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูก 19,800 ไร่โดยราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
ดำเนินการโดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันโอนให้กรมชลประทานดำเนินการ ระบบกระจายน้ำลักษณะโดยทั่วไปของระบบกระจายน้ำโครงการฝายลำเซบาย ประกอบด้วยคลองชักน้ำจากลำเซบายความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร นำน้ำจากลำเซบายมายังคลองส่งน้ำสายใหญ่โดยมีอาคารสูบน้ำอยู่บริเวณบ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย เพื่อสูบน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ ซึ่งถูกออกแบบให้มีความจุ 9.122 ลบ.ม./วินาที โดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ต้นคลองบริเวณ บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย ถึงปลายคลองบริเวณบ้านจิกดู่ ตำบลจิกดู่ ระยะทางประมาณ 18.50 กิโลเมตร สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ ประมาณ 19,800 ไร่