อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ

ประวัติความเป็นมา
ในปี พ.ศ. 2495 คณะกรรมการอำเภออำนาจเจริญ ได้เสนอให้กรมชลประทานพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะสร้างแหล่ง น้ำถาวร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำและเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม , อุปโภคบริโภคเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาให้แก่ราษฎรในเขตหมู่บ้านแสนสวาสดิ์ และบริเวณใกล้เคียง โดยก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นลำห้วยร่องน้ำซับ ซึ่งเป็นลำห้วย ยาว 7.00 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากดงหัวกอง ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง กรมชลประทาน ได้ดำเนินการสำรวจและพิจารณาความเป็นไปได้แล้วเห็นสมควรที่จะก่อสร้างได้จึง ได้ดำเนินการก่อสร้างในปีพ.ศ.2495 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2495 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2499 ระยะเวลาในการสร้าง 5 ปี โดยก่อสร้างเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำพร้อมด้วยระบบส่งน้ำซึ่งมีคลองส่งน้ำเป็น คลองดิน มีความยาว 1,700 เมตร

 

ที่ตั้งหัวงาน
อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ ตั้งอยู่ที่ ชุมชนบ้านแสนสวาสดิ์ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

 

ลักษณะโครงการ
เป็นทำนบดินปิดกั้นลำห้วยร่องน้ำซับ ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2495 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2499 มีคลองส่งน้ำ 1 สาย เป็นคลองดินความยาว 1,720 เมตร ได้มีงบประมาณปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบในปีงบประมาณ 2546 วงเงิน 2.5 ล้านบาท

 

ข้อมูลอุทกวิทยา
พื้นที่รับน้ำ 1.75 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 0.318 ตารางกิโลเมตร(199 ไร่)
ปริมาณฝนเฉลี่ย ; 1,614.00 มิลลิเมตร/ ปี
ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง ; 775,000.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำเก็บกัก 426,300 ลบ.ม.
ข้อมูลรายละเอียดทำนบดิน
ทำนบดินหลังคันกว้าง 5.00 9; เมตร
ยาว 780.00 9; เมตร
สูง 6.00 เมตร
ทางระบายน้ำฉุกเฉิน กว้าง 10.00 9; เมตร
ประตูระบายน้ำ LMC เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 9; เมตร
ปริมาณน้ำไหลผ่านท่อ 0.05 9; ลบ.ม. / วินาที
ข้อมูลรายละเอียดคลองส่งน้ำ
คลองดินมีความยาว ; 1,720.00 9; เมตร
ประเภทอาคาร
ท่อรับน้ำป่า 3 9; แห่ง
ท่อส่งน้ำเข้านา 9 9; แห่ง