ลำห้วย/แมน้ำ

การพัฒนาลุ่มน้ำ


ลุ่มน้ำที่  1 ลำเซบก
พื้นที่ลุ่มน้ำลำเซบกครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง กิ่งอำเภอลืออำนาจ อำเภอพนา และอำเภอหัวตะพาน ประกอบด้วยลำห้วยสาขา 36 ลำห้วย ขนาดความกว้าง โดยประมาณระหว่าง 12-15 เมตร มีความยาวของลำห้วยเป็นระยะทาง 306 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำตลอดลำห้วยโดยเฉลี่ย 7,344,000 ลูกบาศ์กเมตร การไหลของน้ำระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ระดับน้ำต่ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร


ลุ่มน้ำที่ 2 ลำเซบาย
พื้นที่ลุ่มน้ำลำเซบาย ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอหัวตะพาน และอำเภอเสนางคนิคม ประกอบด้วยลำห้วยสาขา 30 ลำห้วย ขนาดความกว้างระหว่าง  12-15 เมตร มีความยาวระยะทาง 243 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำตลอดลำห้วยโดยเฉลี่ย 5,832,000 ลูกบาศ์กเมตร การไหลของน้ำระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ระดับน้ำต่ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร


ลุ่มน้ำที่ 3 ลำละโอง
พื้นที่ลุ่มน้ำลำละโอง ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอเสนางคนิคม ประกอบด้วย 32 ลำห้วย ขนาดความกว้างโดยประมาณ 12-15 เมตร มีความยาวของลำห้วยเป็นระยะทาง 172 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำตลอดลำห้วยโดยเฉลี่ย 4,128,000  ลูกบาศ์กเมตร การไหลของน้ำระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ระดับน้ำต่ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร.


ลุ่มน้ำที่ 4 ห้วยปลาแดก
พื้นที่ลุ่มน้ำลำห้วยปลาแดก ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง ประกอบด้วยลำห้วย 12 ลำห้วย ขนาดความกว้าง 12-15 เมตร มีความยาว 57 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำตลอดลำห้วย โดยเฉลี่ย 1,368,000 ลูกบาศ์กเมตร การไหลของน้ำระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ระดับน้ำต่ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร


ลุ่มน้ำที่ 5 ลำห้วยจันลัน
พื้นที่ลุ่มน้ำลำห้วยจันลัน ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง และกิ่งอำเภอลืออำนาจ ประกอบด้วย 23 ลำห้วย ขนาดความกว้างโดยประมาณระหว่าง 12-15 เมตร มีความยาวของลำห้วยเป็นระยะทาง 134 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำตลอดลำห้วย โดยเฉลี่ย 3,216,000 ลูกบาศ์กเมตร การไหลของน้ำระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ระดับน้ำต่ำสุด 0 เซนติเมตร และสูงสุด 100-200 เซนติเมตร


ลุ่มน้ำที่ 6 ลำห้วยพระเหลา
พื้นที่ลุ่มน้ำลำห้วยพระเหลา ครอบคลุมพื้นที่อำเภอพนา อำเภอปทุมราชวงศา ประกอบด้วย 30 ลำห้วย ขนาดความกว้างโดยประมาณระหว่าง 12-15 เมตร มีความยาวของลำห้วยเป็นระยะทาง 155 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำตลอดลำห้วย โดยเฉลี่ย 1,860,000 ลูกบาศ์กเมตร การไหลของน้ำระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ระดับน้ำต่ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร


ลุ่มน้ำที่ 7ลำห้วยแซง
พื้นที่ลุ่มน้ำลำห้วยแซง ครอบคลุมพื้นที่อำเภอพนา ประกอบด้วยลำห้วยสาขา 13 ลำห้วย ขนาดความกว้างโดยประมาณระหว่าง 12-15 เมตร มีความยาวของลำห้วยเป็นระยะทาง 57 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำตลอดลำห้วยโดยเฉลี่ย 756,000 ลูกบาศ์กเมตร การไหลของน้ำระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ระดับน้ำต่ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร


ลุ่มน้ำที่ 8 ลำห้วยทม
พื้นที่ลุ่มน้ำลำห้วยทม ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม และอำเภอชานุมาน ประกอบด้วยลำห้วยสาขา 20 ลำห้วย ขนาดความกว้างระหว่าง 12-15 เมตร มีความยาวระยะทาง 130 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำตลอดลำห้วยโดยเฉลี่ย 1,548,000 ลูกบาศ์กเมตร การไหลของน้ำระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ระดับน้ำต่ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร


ลุ่มน้ำที่ 9 ลำห้วยตาเทียว
พื้นที่ลุ่มน้ำตาเทียว ครอบคลุมพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา ประกอบด้วยลำห้วย 12 ลำห้วย ขนาดความกว้างโดยประมาณระหว่าง 12-15 เมตร มีความยาวเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำตลอดลำห้วยโดยเฉลี่ย 852,000 ลูกบาศ์กเมตร การไหลของน้ำระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ระดับน้ำต่ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-200 เซนติเมตร


ลุ่มน้ำที่ 10 ลำห้วยจิกเปา
พื้นที่ลุ่มน้ำลำห้วยจิกเปา ครอบคลุมพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา ประกอบด้วยลำห้วย 10 ลำห้วย ขนาดความกว้าง 12-15 เมตร มีความยาว 30 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำตลอดลำห้วย โดยเฉลี่ย 420,000 ลูกบาศ์กเมตร การไหลของน้ำระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ระดับน้ำต่ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร


ลุ่มน้ำที่ 11 ลำห้วยทราย
พื้นที่ลุ่มน้ำลำห้วยทราย ครอบคลุมพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา ประกอบด้วย 9 ลำห้วย ขนาดความกว้างโดยประมาณระหว่าง 12-15 เมตร มีความยาวของลำห้วยเป็นระยะทาง 37 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำตลอดลำห้วยโดยเฉลี่ย 46,800 ลูกบาศ์กเมตร การไหลของน้ำระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ระดับน้ำต่ำสุด 0 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร


ลุ่มน้ำที่ 12 ลำห้วยคันแท
พื้นที่ลุ่มน้ำลำห้วยคันแท ครอบคลุมพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา ประกอบด้วย 7 ลำห้วย ขนาดความกว้างโดยประมาณระหว่าง 12-15 เมตร มีความยาวของลำห้วยเป็นระยะทาง 36 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำตลอดลำห้วย โดยเฉลี่ย 1,860,000 ลูกบาศ์กเมตร การไหลของน้ำระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ระดับน้ำต่ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร


ลุ่มน้ำที่ 13 ลำห้วยแก้วแมง
พื้นที่ลุ่มน้ำลำห้วยแก้วแมง ครอบคลุมพื้นที่อำเภอชานุมาน ประกอบด้วย 8 ลำห้วย ขนาดความกว้าง โดยประมาณระหว่าง 12-15 เมตร มีความยาวของลำห้วยเป็นระยะทาง 49 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำตลอดลำห้วย โดยเฉลี่ย 588,000 ลูกบาศ์กเมตร การไหลของน้ำระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ระดับน้ำต่ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร


ลุ่มน้ำที่ 14 ลำห้วยตุ้มแตน
พื้นที่ลุ่มน้ำลำห้วยตุ้มแตน ครอบคลุมพื้นที่อำเภอชานุมานประกอบด้วย 5 ลำห้วย ขนาดความกว้างโดยปริมาณระหว่าง 12-15 เมตร มีความยาวของลำห้วยเป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำตลอดลำห้วย โดยเฉลี่ย 360,000 ลูกบาศ์กเมตร การไหลของน้ำระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ระดับน้ำต่ำสุด 0-40 เซนติเมตร และสูงสุด 100-300 เซนติเมตร