อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน

 

ประวัติโครงการ
อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตั้งอยู่ที่บ้านพุทธมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พิกัด 48 PVC 611-563 ระวาง 5940 IV สืบเนื่องจากราษฎรบ้านด่านสวรรค์ บ้านบุ่ง บ้าโคกค่าย มีความขาดแคลนน้ำที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร และการอุปโภค - บริโภค จึงได้ร่วมกับทางอำเภอพิจารณาเรื่องดังกล่าว เห็นว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำที่เป็นอยู่จะเกิดผลกระทบทำให้ราษฎรละทิ้งถิ่นฐาน เห็นสมควรปรับปรุงลำห้วยปลาแดก ซึ่งเป็นลำห้วยใหญ่มีน้ำไหลผ่านตลอดปี ซึ่งหากก่อสร้างทำนบปิดกั้นแล้วจะสามารถบรรเทาความเดือนร้อนในครั้งนี้ได้ หรือลดน้อยลง จึงได้ทำหนังสือไปทางจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือ จังหวัดพิจารณาถึงความสำคัญความแห้งแล้ง และการขาดแคลน จึงมีหนังสือถึงกรมชลประทาน เพื่อให้หาทางช่วยเหลือ และหากได้ดำเนินการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำที่ถาวรได้จะก่อประโยชน์อย่างมหาศาล
กรมชลประทาน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้การช่วยเหลือโดยการก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นลำห้วยปลาแดก ที่บ้านด่านสวรรค์ กับบ้านพุทธอุทยาน ในปี พ.ศ. 2500 และได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2506 รวมระยะเวลา 6 ปี เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้พร้อมยังขุดลอกเพื่อนำน้ำไปใช้ในการเกษตรดังกล่าว
­
ที่ตั้งโครงการ
โครงการตั้งอยู่ที่บ้านพุทธมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่พิกัด 48 PVC 611-563 ระวาง 5940 IV ทางเข้าหัวงานใช้เส้นทางอำนาจเจริญ - เลิงนกทา ที่ กม. 3+000 เลี้ยวขวาเข้าหัวงาน ระยะทาง 0.300 กม.

ลักษณะโครงการ
เป็นทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ ทำหน้าที่เก็บกักน้ำ - ระบายน้ำ ขนาดทำนบดิน สถานีวัดน้ำฝน จำนวน 1 สถานี เป็นอุปกรณ์ถังวัดน้ำฝน แบบธรรมดา

- ความยาวตามสันเขื่อน 1,300 เมตร
- ความกว้างหน้าสันเขื่อน 6.00 เมตร
- ความสูงจากฐานกึ่งกลางสันเขื่อน 13.50 เมตร
- ระดับสันเขื่อน + 175.61 เมตร (รทก.)
- ระดับเก็บกัก + 174.11 เมตร (รทก.)
- ระดับน้ำต่ำสุดในอ่างฯ + 153.41 เมตร (รทก.)
- ปริมาณน้ำใช้การ 14.558 ล้าน (ลบ.ม)
- ปริมาณน้ำต่ำสุด ปริมาณน้ำต่ำสุด 781,750 (ลบ.ม)
- ระดับเก็บกักสูงสุด + 174.61 เมตร(รทก.)
- ความจุปริมาณน้ำสูงสุด + 21.94 ล้าน ลบ.ม
- ระดับธรณีท่อ + 168.11 เมตร (รทก.)
- ความจุปริมาณน้ำเก็บกัก 19.32 ล้าน (ลบ.ม)
- ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 27.861 ล้าน ลบ.ม /ปี
- พื้นที่อ่าง เก็บน้ำพุทธอุทยาน #9; 5.261 ตร.กม (3,288ไร่)
- พื้นที่รับน้ำฝน 62 ตร.กม.
- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของโครงการฯ 1,486.4 มม/ปี
   

สภาพพื้นที่ของโครงการฯ
พื้นที่โครงการฯ 16,000 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 14,214 ไร่ อาคารระบายน้ำ แบบ BOX SPILLWAY แบบ ogree weir สันฝายยาว 43.00 เมตร อัตราระบายน้ำสูงสุด 69 ลูกบาศก์เมตร ต่อ วินาที แบบทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน ระดับน้ำสูงสุด +174.91 ม.(รทก.) ระดับสันทางระบายน้ำล้น +174.5 ม.(รทก.)
กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร slop = 1:6 ปตร.ปากคลองส่งน้ำฝั่งขวา เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร Qmax.=1.575 cms. ปตร. ปากคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร Qmax.=0.902 cms.
อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน มีองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน เป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน จำนวน 3 กลุ่ม

ประโยชน์ที่ได้รับ
การเกษตรช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ปลูกข้าวฤดูฝน 14,214 ไร่ พืชไร่พืชผัก ฤดูแล้ง 4,000 ไร่ เพื่อการอุปโภค - บริโภค ราษฎรในเขตอำเภอเมือง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อกิจการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ