ลูกจ้างประจำ

นายปรารถนา เวียงนนท์

พนักงานชลประทาน

นายอภิสิทธิ์ ศรีสมภาร

พนักงานชลประทาน

 

นายมนูญ การุณ

พนักงานชลประทาน

นายประกอบ สายแวว

ช่างฝีมือสนาม

นายเสริมศักดิ์ วรรณคำ

ช่างฝีมือสนาม

นางสาวสุมาลี ทองเรือง

พนักงานพิมพ