ข้าราชการ

นายทินกร เหลือล้น

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ

นายธนพงศ์ วาระโว

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายศิริศักดิ์ ชุติธนธีระกุล

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายยอดชาย   จินาพันธ์

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายครองศักดิ์  สุวรรณมณี

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายศักดาวุธ ซาเสน

หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายกฤตติภูมิ คงมิยา  

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นางรัตติกาล  ลพพันธ์ทอง

หัวหน้างานบริหารทั่วไป / หัวหน้างานธุรการ

นางสาวสุรัสวดี มะลิสาร  

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวอรวรรณ กากแก้ว

หัวหน้างานการเงินและบัญชี