อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์

 

ประวัติโครงการ
อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญสามัคคี ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากราษฎรในเขตอำเภอเมือง ขาดแคลนน้ำที่จะนำ มาใช้ประโยชน์ในการเกษตร อุปโภค-บริโภค คณะกรรมการอำเภอจึงได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า ลำห้วยโพธิ์ นั้น เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งน้ำถาวรที่จะอำนวยประโยชน์แก่ราษฎรในบริเวณใกล้ เคียง ได้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นลำห้วยใหญ่ ซึ่งมีความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจาก ดงหัวกอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ไหลผ่านบ้านทับเมย, บ้านโพธิ์ศิลา,บ้านนาหว้า ตำบลนาจิก อำเภอเมือง แล้วไหลบรรจบกับลำห้วยปลาแดกด้านทิศใต้ ที่บ้านโนนโพธิ์ และถ้าหาก ก่อสร้างทำนบกั้นลำห้วยนี้ที่แก้งกฐิน ก็เหมาะสมเพราะสภาพเป็นคอคอด คณะกรรมการอำเภอเมือง จึงได้เสนอเรื่องไปยังกรมชลประทาน เพื่อพิจารณา ความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาเป็นแหล่งน้ำถาวร ต่อไป เมื่อกรมชลประทาน ได้ดำเนินการสำรวจและพิจารณาเห็นสมควร จึงได้เริ่มทำการก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2496 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2499 โดยทำการก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นลำห้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนบนและตอนล่าง โดยอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนบน) เป็นอ่างสำหรับเก็บกักน้ำ เพื่อส่งน้ำให้ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนล่าง) ส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำ ซึ่งในการก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นตอนล่างนี้ การขุด ลอกจะต้องลงทุนอีกมาก ทั้งยังไม่สะดวกแก่การทำงาน และสิ้นเปลืองงบประมาณ ประกอบกับสันเนิน ซึ่งมีระดับส่งน้ำได้วกกลับมาเลียบ ๆ ลำห้วย จึงได้พิจารณาก่อสร้างทำนบดิน เพื่อเก็บกักน้ำไว้ส่งน้ำบริเวณ ร่องโสกหมูไหลมาบรรจบ ซึ่งอยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ตอนบน ประมาณ 1 กิโลเมตร

ที่ตั้งโครงการ
โครงการฯ ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญสามัคคี ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ทางเข้าโครงการฯ ใช้เส้นทางอำนาจเจริญ -เลิงนกทา ที่บ้านแสนสวาสดิ์ เลี้ยวซ้ายเข้าหัวงาน 6+000 กม.

ลักษณะโครงการ
เป็นทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ ทำหน้าที่เก็บกักน้ำ - ระบายน้ำ

- ความยาวตามสันเขื่อน 510 เมตร
- ความกว้างหน้าของสันเขื่อน 6 เมตร
- ความสูงจากฐานถึงสันเขื่อน 11.60 เมตร
- ระดับสันเขื่อน + 172.00 เมตร (รทก.)
- ระดับสูงสุด + 171.00 เมตร (รทก.)
- ระดับเก็บกัก + 170.50 เมตร (รทก.)
- ระดับน้ำต่ำสุด + 163.50 เมตร (รทก.)
- ความจุของน้ำระดับเก็บกัก 7.438 ล้าน (ลบ.ม)
- ความจุของน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด 8.44 ล้าน (ลบ.ม)
- พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 1.93 ตารางกิโลเมตร 1.93 ตร.กม.
- พื้นที่รับน้ำฝน 17.20 ตารางกิโลเมตร 17.20 ตร.กม.