โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
AMNATCHAROEN IRRIGATION PROJECT
ประวัติโครงการ
โครงการชลประทานอำนาจเจริญเริ่มตั้งโครงการ เมื่อปี พ.ศ. 2536 ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญตั้งอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนบน) บ้านเจริญสามัคคีตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 6 กม. ตามถนนชยางกูร และเข้ามาทางบ้านเจริญ

หน้าที่ความรับผิดชอบทั่วไป
มีหน้าที่พัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายและหน้าที่อื่น ๆ พอสรุปได้ดังนี้
- ดำเนินงานส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการขนาดกลาง และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
- ส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่องและกิจกรรมอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยน้ำท่วม
- ประสานงานกับจังหวัดและส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อเร่งรัดพัฒนาด้านแหล่งน้ำขนาดเล็ก เช่น อ่างเก็บน้ำ, ฝายทดน้ำ,งานขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

อาณาเขตของจังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยรถยนต์ ประมาณ 568 กิโลเมตร มีพื้นที่การปกครองทั้งสิ้น 3,161.248 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,975,780 ไร่ โดยมีอาณาเขตปกครองดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ตามแนวฝั่งแม่น้ำโขงด้าน อำเภอชานุมาน เป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร และติดต่อกับอำเภอเขมราฐ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอป่าติ้ว และอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ
1. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
2. อำเภอชานุมาน
3. อำเภอปทุมราชวงศา
4. อำเภอพนา
5. อำเภอเสนางคนิคม
6. อำเภอหัวตะพาน
7. อำเภอลืออำนาจ
รวม 56 ตำบล 607 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 368,934 คน จำนวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 49,276 ครัวเรือน มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 2 คน