พนักงานราชการ

นายชัยพจน์ อัปกาญจน์

นายช่างโยธา

นายสิทธิชัย หลักทอง

นายช่างไฟฟ้า

นายวรเดช รุทระกาญจน์

นายช่างเครื่องกล

นายสุรพล ศรีพิทักษ์

นายช่างเครื่องกล

นายเกียรติพงษ์ เชาวนานนท์

ช่างโยธา

นายธวัชชัย คลังมนตรี

ช่างสำรวจ

นายสมเกียรติ กอมะณี

ช่างสำรวจ

นายไพโรจน์ สาลือสี

ช่างไฟฟ้า

นางสาวณฐมน วงศ์กาจ

ช่างไฟฟ้า

นายอารุณ วงศ์พานิช

ช่างเครื่องกล

นางสาวอรนลิน โฉมเฉลา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางรัตติยา สุทธิประภา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอัมพร พันธุ์ดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอมร เหมพิทักษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพิสมัย บุตรโท

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายศิวะ ทวีเหลือ

นายช่างชลประทาน

 

นางสาวนลัทพร ชำนาญระเบียบกิจ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทิยานนท์ หมื่นสุข

นายช่างชลประทาน

นางภาวดี บุตรคุณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุกัน เเสงสว่าง

นายช่างชลประทาน

นายปรัชญา อ่อมน้อม

นายช่างชลประทาน

นายเอกรินทร์ รากจันทร์

นายช่างชลประทาน

นายจิรพันธ์ จันเทพา

นายช่างไฟฟ้า

นายพีระพงษ์ เเมดสถาน

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นายรุ่งอรุณ ศรีปาน

พนักงานเครื่องจักรกล

นายจำนงค์ ไชยโกฏิ

พนักงานเครื่องจักรกล

นายนิเทศศักดิ์ สมหมาย

พนักงานเครื่องจักรกล

นายนเรศ อรปัญญา

พนักงานเครื่องจักรกล

นายสำเริง จันทรักษ์

พนักงานเครื่องจักรกล

นายลิขิต รูปหล่อุ

พนักงานเครื่องจักรกล

นายเสถียร ต้นเกตุ

พนักงานเครื่องจักรกล

นายพ้นภัย ไชยพรรค

พนักงานเครื่องจักรกล

นายสำรวย มอมขุนทด

พนักงานเครื่องจักรกล

นายสมัคร ไชยเดช

พนักงานเครื่องจักรกล

นายศรัญ ดวงจินดา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอภิรักษ์ เสนาพรม

นายช่างเครื่องกล

นายประจักษ์ บุรมย์

ยาม

นายสมพร กองสิน

ยาม

นายประสพศักดิ์ ศรีแก้ว

ยาม

นายสุเพ็ญ บุญธิมา

ยาม

นายสถาพร คำเเก้ว

ยาม