หน่วยงานภายใน
   
  งานบริหารทั่วไป
  งานการเงินและบัญชี
  ฝ่ายวิศวกรรม
  ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
  ฝ่ายช่างกล
  ศูนย์สารสนเทศ