ทำเนียบผู้บริหาร
รายนามผู้ดำรงตำเเหน่งหัวหน้าโครงการชลประทานอำนาจเจริญ
 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสาทร เรืองจิระอุไร 27 เมษายน 2537 - 23 ธันวาคม 2537
2 ว่าที่ร้อยตรี บุญเชิด เนียมลาภเนื่อง 23 ธันวาคม 2537 - 24 พฤศจิกายน 2538
3 นายจรูญ พจน์สุนทร 24 พฤศจิกายน 2538 - 18 ธันวาคม 2539
4 นายวัฒนา ณ นคร 18 ธันวาคม 2539 - 4 ธันวาคม 2543
5 นายกฤษฎา โภคากร 4 ธันวาคม 2543 - 8 กรกฎาคม 2546
6 นายสรรเพชญ จันทร์ส่อง 8 กรกฎาคม 2546 - 24 ตุลาคม 2549
 
รายนามผู้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ
 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสรรเพชญ จันทร์ส่อง 25 ตุลาคม 2549 - 13 มิถุนายน 2551
2 นายพิสิษฐ์ วงศ์ฟูเฟื่องขจร (รก.) 13 มิถุนายน 2551 - 4 กันยายน 2551
3 นายปิยปัญญา ภู่ขวัญเมือง 4 กันยายน 2551 - 4 ตุลาคม 2555
4 นายพรเทพ เหม็งประมูล 4 ตุลาคม 2555 - 9 กรกฎาคม 2557
5 นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ 9 กรกฎาคม 2557 - 16 กรกฎาคม 2557
6 นายอนันต์ เจริญรัตน์ 16 กรกฎาคม 2557 - 30 กันยายน 2557
7 นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง 1 ตุลาคม 2557 - 2 ตุลาคม 2561
8 นายทินกร เหลือล้น 3 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน