7 มกราคม 2562 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการศึกษาและออกแบบอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานโครงการตามมติ ครม. (Land mark)
7 มกราคม 2562 ต้อนรับ พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ
7 มกราคม 2562 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำผ่าน VDO conference
14 มกราคม 2562 ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
16 มกราคม 2562 ร่วมประชุมแนวทางการตั้งคำของบประมาณประจำปี และการจัดหา/พัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 มกราคม 2562 ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562
18 มกราคม 2562 ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2562
5 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด/ยุทธศาสตร์จังหวัดอำนาจเจริญ
5 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมประชุมปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ
21 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ (คนป.)
25 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5/2562
26 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและคณะกรรมการจังหวัดอำนาจเจริญประจำเดือนกุมภาพันธ์
26 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
28 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมการประชุมคณะกรรมการการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)การสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน เพื่อกรมชลประทาน
4 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ
6 มีนาคม 2562 ประชุมเร่งรัดการดำเนินการและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่คงค้าง
7 มีนาคม 2562 เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562
8 มีนาคม 2562 ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรทักษะวิทยากรกระบวนการเพื่อบริหารจัดการน้ำ
11 มีนาคม 2562 ร่วมประชุมการเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งรายจังหวัด ปี 2562
13 มีนาคม 2562 เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14 มีนาคม 2562 ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นที่เกาะจิตรกูฏ (เกาะกลางน้ำ) อ่างเก็บน้ำพุทธยาน
14 มีนาคม 2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอใช้พื้นที่เกาะจิตรกูฏ (เกาะกลางน้ำ)
1 เมษายน 2562 โครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)
10 เมษายน 2562 ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562
23 เมษายน 2562 ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562
26 เมษายน 2562 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรรมการจังหวัดอำนาจเจริญประจำเดือนเมษายน
22 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2562
23 พฤษภาคม 2562 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562
23 พฤษภาคม 2562 โครงการสถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าก่อน้อยประจำปีงบประมาณ 2562
27 พฤษภาคม 2562 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562
5 มิถุนายน 2562 ประชุมหารือและพิจารณาแนวทางการเปิดประตูระบายน้ำในช่วงน้ำหลากเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2562
11-12 มิถุนายน 2562 ร่วมลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการ แผนงาน/โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562
13 มิถุนายน 2562 ร่วมทำบุญและกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 117 ปี
13 มิถุนายน 2562 กำจัดวัชพืชขุดลอกคูคลองเนื่องในวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562
14 มิถุนายน 2562 ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
17 มิถุนายน 2562 ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
17 มิถุนายน 2562 ร่วมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเทา ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ 2562
19 มิถุนายน 2562 ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา ณ เกาะจิตรกูฏ
21 มิถุนายน 2562 ถ่ายโอนภารกิจโครงการแก้มลิงหนองกระฮุง บ.ไร่ขี ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
24 มิถุนายน 2562 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ  Video Conference ประจำปีงบประมาณ 2562
2 กรกฏาคม 2562 ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2562
3 กรกฏาคม 2562 ประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกชาด ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
4 กรกฏาคม 2562 ร่วมการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
5 กรกฏาคม 2562 ร่วมสัมมนา เรื่อง บริบทใหม่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20ปี และพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
10 กรกฏาคม 2562 ฝ่ายช่างกลสูบน้ำได้นำเครื่องสูบน้ำ ช่วยเหลือภัยแล้งฝนทิ้งช่วง ประจำปีงบประมาณ 2562
10 กรกฏาคม 2562 จัดกิจกรรม Moring Talk การบริหารจัดการน้ำในเขตชุมชน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2562
12 กรกฏาคม 2562 เจ้าหน้าที่ออกพบปะเกษตรกรแจ้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562
18 กรกฏาคม 2562 พิธีเบิกเนตร บวงสรวงและยกพระพุทธสมปรารถนา ขึ้นประดิษฐ์สถาน ณ เทวลัย เกาะจิตรกูฏ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
23 กรกฏาคม 2562 ร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอำนาจเจริญ
23 กรกฏาคม 2562 จัดประชุร่วมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ
23 กรกฏาคม 2562 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
24 กรกฏาคม 2562 ร่วมชี้แจ้งปัญหาภัยแล้งกับเกษตรผู้ใช้น้ำ บ้านสร้างถ่อนอกและบ้านสร้างถ่อใน
24 กรกฏาคม 2562 ข้าราชการ และพนักงานราชการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
25 กรกฏาคม 2562 ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ
25 กรกฏาคม 2562 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ
25 กรกฏาคม 2562 ร่วมลงพื้นที่สอดส่องแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
25 กรกฏาคม 2562 ส่งมอบภารกิจชลประทานงานพัฒนาแหล่งน้ำหนองป่าโปร่งดินแดง
28 กรกฏาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
31 กรกฏาคม 2562 เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังอำนาจเจริญ(พ.ศ. 2561-2565)“ฉบับทบทวน” ปีงบประมาณ 2562
5 สิงหาคม 2562 ร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
6 สิงหาคม 2562 ร่วมประชุมพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ”ฤดูฝน ปี 62”
12 สิงหาคม 2562 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรมความสะอาดกำจัดวัชพืชและปลูกต้มไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2562 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
14 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
14 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดอำนาจเจริญ” ครั้งที่  5/2562
18 สิงหาคม 2562 ร่วมกิจกรรมงานสืบชะตาแม่น้ำประจำปี 2562 และร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหินกองต.นาหว้าอ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 
20 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลในโครงการชลประทาน เพื่อห้บริการในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ (RIDGIS Portal)
21 สิงหาคม 2562 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตาม โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11
3 กันยายน 2562 เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของชาวบ้านริมลำน้ำห้วยปลาแดกขึ้นที่สูง   
4 กันยายน 2562 ร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
5 กันยายน 2562 ฝ่ายช่างกลโครงการชลประทานอำนาจเจริญนำเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือน้ำท่วมเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
6 กันยายน 2562 ลงพื้นที่น้ำท่วม ร่วมบริจาคน้ำดื่ม อาหารแห้ง เพื่อบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
8 กันยายน 2562 ฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ ๑ ได้นำหินก้อนใหญ่ไปเสริมริมลำห้วยปลาแดก