20 มกราคม 2561 ร่วมต้อนรับท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์)
2 มีนาคม 2561 เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
13 มีนาคม 2561 ถ่ายโอนภารกิจงานอาคารควบคุมน้ำพร้อมระบบสูบน้ำและกระจายน้ำบ้านนาห้วยยาง
14 มีนาคม 2561 โครงการ”สภากาแฟ (Morning Talk)”จังหวัดอำนาจเจริญ
23 มีนาคม 2561 ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2561
27 มีนาคม 2561 ร่วมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2562
31 มีนาคม 2561 ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  1 ล้านไร่  ปี 2561
4 เมษายน 2561 การถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านถ่อน
9 เมษายน 2561 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 8/2561
19 เมษายน 2561 ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 7/2561
7 พฤษภาคม 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2561
13 พฤษภาคม 2561 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
15 พฤษภาคม 2561 รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”
16 พฤษภาคม 2561 ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำ
17 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ศพก.บ้านโคกเจริญ
18 พฤษภาคม 2561 คณะ เยี่ยมชมความก้าวหน้าการ ก่อสร้างโครงการแก้มลิงหนองกระฮุ
22 พฤษภาคม 2561 ร่วมเข้าวัดทำบุญ ถวายภัตราหาร ปัจจัยไทยธรรม ฟังธรรมในวันธรรมสวน
24 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ศพก.บ้านฟ้าห่วน
25 พฤษภาคม 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) โครงการอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ
28 พฤษภาคม 2561 เปิดโครงการ "Kick Off กรมชลประทานขับเคลื่อนโครงการ ไทยนิยม ไทยยั่งยืน
11 มิถนุายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2561
12 มิถุนายน 2561 ร่วมบริจาคโลหิต “โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ”
13 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 116 ปี สร้างฝายชะลอน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง
18 มิถุนายน 2561 ต้อนรับคณะจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 มิถุนายน 2561 ประชุมประจำเดือนโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2561
29 มิถุนายน 2561 ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ประธานอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2 กรกฏาคม 2561 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ(Video Conference)
6 กรกฏาคม 2561 ร่วมประชุมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
9 กรกฏาคม 2561 จัดฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
11 กรกฏาคม 2561 ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561
13 กรกฏาคม 2561 ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดงานสาธารณูปโภคและงานอื่น ๆ
16 กรกฏาคม 2561 ได้รับมอบเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก
18 กรกฏาคม 2561 ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า (Morning Talk) ในหัวข้อเรื่อง โซล่าเซลล์กับการประหยัดพลังงานในสำนักงาน
19 กรกฏาคม 2561 ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561
22 กรกฏาคม 2561 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนคณะรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี
23 กรกฏาคม 2561 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (Video Conference)
31 กรกฏาคม 2561 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน  
3 สิงหาคม 2561 ฝึกอบรมหลักสูตรยุวชลกรเพื่อเรียนรู้งานชลประทาน
6 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 7
7 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2561
10 สิงหาคม 2561 ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันโอกาสวันมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
5 พฤศจิกายน 2561 ประชุมชี้แจงกับผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ (คนป.)