30 พฤษจิกายน 2559โครงชลประทานอำนาจเจริญจัดประชุมคณะกรรมการ JMC อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตามนโยบายประชารัฐเพื่อเเจ้งในที่ประชุม เเผนการเพาะปลูกพืชในฤดูเเล้ง
5 ธันวาคม 2559 เกษตรผู้ใช้น้ำเเละเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำเเละบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมทำกิจกรรมโครงการต่อยอดปลูกพืชฤดูเเล้ง 9 อย่าง
7 ธันวาคม 2559 นายธนพงศ์ วาระโว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำเเละปรับปรุง ระบบชลประทานเป็นผู้เเทนของกรมชลประทานบรรยายให้ความรู้
15 ธันวาคม 2559 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จัดอบรมดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้พ่อประยงค์ บุญทอง บ้านโคกเจริญ  ต.นาวัง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
21 ธันวาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นประธานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 3
13 มกราคม 2560 โดยนายธนพงศ์ วาระโว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ออกรายการวิทยุ สวท.อำนาจเจริญประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำแผนการใช้น้ำการปลูก พืชฤดูแล้งโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
16 มกราคม 2560 ผคป.อำนาจเจริญ นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ร่วมลงเรือสำรวจลำเซบายกับ ผวจ.เเละ นอภ.เมือง จากฝายยางบ้านหนองเรือถึงฝายบ้าน น้ำปลีก
19 มกราคม 2560 นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ พร้อมด้วย สบ.คป.พื้นที่และทีมงาน ออกตรวจเยึ่ยมเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
25 มกราคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นประธานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 4
2 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Special camp) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
7 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
7 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญเยี่ยมชมโครงการต่อยอดปลูกพืช 9 อย่าง ตามศาสตร์พระราชา  กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
7 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญตรวจเยี่ยมเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรบูรณาการข้าว
8 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย "เพื่อสุขภาพกาย - สุขภาพจิต"
14 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์เเบบเบ็ดเสร็จ
16 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นประธานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 5
16 กุมภาพันธ์ 2560 งานวันถ่ายทอดความรู้(Field Day)และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560
16 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญออกตรวตเยี่ยมเเปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรที่ เข้าร่วมโครงการ
22 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย "เพื่อสุขภาพ - สุขภาพจิต"
23 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมจัดนิทรรศการในฐานเรียนรู้ การจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)
1 มีนาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญเข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาภัยเเล้งจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2560
2 มีนาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญจัดประชุมประจำเดือนรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2/2560
6 มีนาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ครั้งที่ 1/2560
7 มีนาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญประชุมเตรียมพร้อม เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14 มีนาคม 2560 ประชาสัมพันธ์เเละเชิญชวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรเเบบเเปลงใหญ่ (นาเเปลงใหญ่)
15 มีนาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกิจกรรม สภากาเเฟ Morning talk อำนาจเจริญ ครั้งที่ 5
22 มีนาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญนำเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือการอุปโภค-บริโภค บ้านนาสีนวล
22 มีนาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ออกรายการวิทยุ "นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัด อำนาจเจริญ"
22 มีนาคม 2560 เสวนายามเช้า (Morning Talk) หัวข้อปลูกพืช 9 อย่าง ตามศาสตร์ของพระราชา
23 มีนาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นประธานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 6
23 มีนาคม 2560 นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผคป.อำนาจเจริญออกเยี่ยมเเปลงเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท
4 เมษายน 2560ประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง โครงการปลูกพืช 9 อย่างตามรอยรัชกาลที่ 9
11 เมษายน 2560 ร่วมงานรดน้ำขอพรและแสดงมุทิตาจิตผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
19 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2560
25 เมษายน 2560 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2560
3 พฤษภาคม 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดอำนาจเจริญ
15 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) โครงการอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ
16 พฤษภาคม 2560 ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 13
17 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
17 พฤาภาคม 2560 ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2560
18 พฤษภาคม 2560 การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ แก้วพะเนาว์
24 พฤษภาคม 2560 ร่วมจัดนิทรรศการในฐานเรียนรู้การจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)
24 พฤษภาคม 2560 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ web conference ติดตามงานตามนโยบายฯ”
26 พฤษภาคม 2560 ร่วมประชุมกับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 เพื่อหารือพิจารณาการหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีการร้องคัดค้านการ ก่อสร้างโรงงานน้ำตาล
1 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์( SC )
3 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
5 มิถุนายน 2560 ประชุมประจำเดือน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ  ครั้งที่ 4/2560
6 มิถุนายน 2560 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งในเขต
7 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการเขื่อนลำเซบาย (JMC)   
8 มิถุนายน 2560 ร่วมกิจกรรมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560
13 มิถุนายน 2560 ร่วมทำบุญและกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 115 ปี
20 มิถุนายน 2560 ถ่ายโอนภารกิจ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบกระจายน้ำ
20 มิถุนายน 2560 ร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zone by Agri Map) และระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
21 มิถุนายน 2560 ร่วมออกให้บริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 9/2560
26 มิถุนายน 2560 การอบรมการสอนทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
28 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดอำนาจเจริญ
29 มิถุนายน 2560 ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือนมิถุนายน (ครั้งที่6/2560)
4 กรกฎาคม 2560 ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ - บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 10
5 กรกฎาคม 2560 ประชุมประจำเดือน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ  ครั้งที่ 5/2560
5 กรกฎาคม 2560 ประชุม Web Conference เรื่อง  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
12 กรกฎาคม 2560 ประชุมคระกรรมการเครื่อข่าย ทสม. ระดับจังหวัดและหน่วยงาน องค์กรภาคีเครื่อข่าย ครั้งที่ 4/2560
13 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2560
17 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาจากวิทยาลัยชลประทานปากเกร็ด  ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
19 กรกฎาคม 2560 ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ครั้งที่ 2/2560
25 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2560
25 กรกฎาคม 2560 จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
26 กรกฎาคม 2560 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือและบรรเทาการเกิดอุทกภัย
26 กรกฎาคม 2560 ถ่ายโอนภารกิจชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการแก้มลิงหนองคึกฤทธิ์
27 กรกฎาคม 2560 ออกหน่วยบริการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
31 กรกฎาคม 2560 ส่งมอบภารกิจชลประทาน โครงการระบบกระจายน้ำห้วยโพธิ์
1 สิงหาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3 /2560
1 สิงหาคม 2560 ผคป.อำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัย
1 สิงหาคม 2560 ร่วมรับฟังการบรรยาย การรายงานสินทรัพย์ การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS WEBONLINE
2 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ  ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎร
4 สิงหาคม 2560มอบถุงยังชีพที่จำเป็นในการอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนว่าน
8 สิงหาคม 2560 สำรวจพื้นที่ความเสียหายของพนังกั้นน้ำจากอิทธิพลพายุ เซินกา(SONCA)
9 สิงหาคม 2560 ลงพื้นที่ตรวจสอบคันเขื่อนอ่างเก็บน้ำชลประทานอำนาจเจริญ
9 สิงหาคม 2560 ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2560
9 สิงหาคม 2560 ร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 “ปั่นเปิดเมืองอำนาจเจริญเมืองจักรยาน”
11 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ  ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎร
15 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ พร่องน้ำ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ  
16 สิงหาคม 2560 ออกรายการวิทยุคลื่น 103.25 MHz สวท.อำนาจเจริญ
17 สิงหาคม 2560 มอบถุงยังชีพที่จำเป็นในการอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่ายางชุม
18 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
21 สิงหาคม 2560 ร่วมการจัดเวทีเรียนรู้ด้านผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560
21 สิงหาคม 2560 ร่วมประชุมติดตามติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย และร่วมต้อนรับองคมนตรี
23 สิงหาคม 2560 ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์-บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11
23 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2560
24 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมลงพื้นที่เขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ
31 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญส่งมอบภารกิจชลประทาน งานขยายเขตพื้นที่สถานีสูบน้ำหนองปลิง 1 
1 กันยายน 2560 ประชุม KM (Work smart Award Rio7) ผ่านระบบ Video Conference
7 กันยายน 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงการสร้างพระเมรุมาศฯ
7 กันยายน 2560 ร่วมกิจกรรม “ณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ” อันเนื่องมาจากพระราชดำ
8 กันยายน 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงการสร้างพระเมรุมาศฯ
8 กันยายน 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
11 กันยายน 2560 ร่วมให้ความรู้งานด้านงานชลประทานให้กับคณาจารย์และนักศึกษาสาขา วิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
14 กันยายน 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ   ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
14 กันยายน 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ถ่ายโอนภารกิจงานขยายเขตพื้นที่สถานีสูบน้ำ บ้านน้ำท่วม
15 กันยายน 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ นำเสนอผลงาน KM (Work smart Award Rio7) โครงการประกวดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ หน่วยงานภายในสำนักงานชลประทานที่ 7
19 กันยายน 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ส่งมอบภารกิจถ่ายโอนโครงการพิเศษ โครงการฝายห้วยจันลัน 2 (กปร)
20 กันยายน 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมออกหน่วยบริการ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12/2560
20 กันยายน 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม“ณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ”อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
27 กันยายน 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตาม แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5 ตุลาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพร้อมอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง
9 ตุลาคม 2560 จัดพิธีแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
17 ตุลาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ประชุมประจำเดือนโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ครั้งที่ 7/2560
18 ตุลาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ประชุมประจำเดือนโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ครั้งที่ 7/2560
20 ตุลาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมออกหน่วยบริการ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2561
24 ตุลาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อใช้ประกอบพิธีถวาย ดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง