งานการเงินเเละบัญชี
อัตรากำลัง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานการเงินเเละบัญชี มีหน้าที่รับผิชอบควบคุมตรวจสอบ กลั่นกรอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย การบำรุงรักษา การใช้อาคารสถานที่ราชการ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและกิจการ ของกรมชลประทานทางสื่อสารมวลชนรวบรวมข้อมูลสารสนเทศดำเนินการด้านสวัสดิการต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิก จ่ายเงิน การจัดทำบัญชีทั่วไปตามระบบบัญชีส่วนภูมิภาค การตรวจสอบลงทะเบียนหลักฐานการจ่าย การควบคุมงบ ประมาณตามการอนุมัติเงินประจำงวดของสำนักงบประมาณโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาและ งานฝาก การจัดทำงบเดือนเบิกจ่ายเงินงบประมาณส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักชลประทานและอำนาจหัวหน้าโครงการ การจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดการด้านคลังพัสดุ การจำหน่ายพัสดุให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย การลาออก บำเหน็จบำนาญ  การพิจารณา ความดีความชอบ การพิจารณาสอบสวนวินัยของข้าราชการและลูกจ้างประจำ การตรวจสอบการขอใช้ที่ราชพัสดุและ การบุกรุกที่ราชพัสดุ และงานนิติการอื่นๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย