"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 
Thailand 4.0
 
1.Mega Trend เเละการปรับตัวเข้าสู่ Thailand 4.0 โดย คุณศุภชัย เจยีรวนนท
2.Mega Trend เเละการปรับตัวเข้าสู่ Thailand 4.0 โดย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
3.ความร่วมมือภาครัฐเเละเอกชนในการขับเคลื่อน 4.0
4.อาเซียนกับอนาคตของเศรษฐกิจไทย โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (ทีดีอาร์ไอ)
5.ยุทธศาสตร์การค้าเเละการลงทุนสู่ Thailand 4.0 โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 
ฉบับสมบูรณ์ (2559) presentation นวัตกรรม ทำจริง สู่ประเทศไทย Thailand 4.0