"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 

21 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมการจัดเวทีเรียนรู้ด้านผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมการจัดเวทีเรียนรู้ด้านผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 โดยมี นายประทาย เคนเหลือม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิเศษ ให้ความรู้ชี้แจงให้เกษตรกรเรียนรู้ในการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวให้ได้ตามมาตรฐานและนำไปต่อยอดโดยไม่ต้องลงทุน ซื้อพันธุ์ข้าว จำนวน 4 กลุ่มดังนี้ กลุ่มนาแปลงใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท กลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์บ้านหนองนาเทิง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ เมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านก่อนาดี  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านท่อนใหญ่  ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ