"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 

9 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2560

วันพุทธที่  9  สิงหาคม  2560 เวลา 13.00 น. นายกิตติ ตั้นเจริญ จน.คป.อำนาจเจริญ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ  โดยมี นายมานพ กนกศิลป์ ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในครั้งนี้ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3