6 สิงหาคม 2562 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมประชุมพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ”ฤดูฝน ปี 62”
 

           เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อำนาจเจริญ นำโดยนายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ มีนางศศิมาภรณ์ พันธโคตร นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและ แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร ที่ 11 อุบลราชธานี ได้ประชุมหารือร่วมกันภายใต้ “คณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านการ เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ” ครั้งที่ 3/2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เตรียมความพร้อมรับ สถานการณ์ภัยพิบัติ ด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี 62 มีเรื่องสถานการณ์น้ำ คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และข้อมูลสภาวะการทำนา ปี 62 พิจารณาแผน/ผลในการลดความเสี่ยงอุทกภัยด้านการเกษตร ปัญหาศัตรูพืชระบาด ปัญหาโรคระบาดสัตว์ และปัญหาโรคระบาด สัตว์น้ำ ดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ