"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 
1.สำนักงานเลขานุการกรม : http://kmcenter.rid.go.th/kcsecret/
2.กองการเงินเเละบัญชี : http://kmcenter.rid.go.th/kcfad/
3.สำนักกฏหมายเเละที่ดิน : http://kmcenter.rid.go.th/kclaw/
4.กองเเผนงาน : http://kmcenter.rid.go.th/kcplan/
5.กองพัสดุ : http://kmcenter.rid.go.th/kcsupply/
6.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร : http://kmcenter.rid.go.th/kcitc/2011/
7.สำนักเครื่องจักรกล : http://kmcenter.rid.go.th/kcome/2014/
8.สำนักบริหารโครการ : http://oopm.rid.go.th/km/index.aspx
9.สำนักทรัพยากรบุคคล : http://kmcenter.rid.go.th/kcperson/main/
10.สำนักวิจัยเเละพัฒนา : http://kmcenter.rid.go.th/kcresearch/
11.สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมเเละธรณีวิทยา : http://kmcenter.rid.go.th/kcsurvey/
12.สำนักออกเเบบวิศวกรรมเเละสถาปัตยกรรม : http://kromchol.rid.go.th/design/2013/
13.สำนักบริหารจัดการน้ำเเละอุทกวิทยา : http://kmcenter.rid.go.th/kchydhome/km_hydro/
14.สำนักพัฒนาเเหล่งน้ำขนาดกลาง : http://www.ridmidscale.com/knowledge.php
15.สำนักพัฒนาเเหล่งน้ำขนาดใหญ่ : http://kmcenter.rid.go.th/kclproject/
16.สำนักจัดรูปที่ดินกลาง : http://www.jadroob.com/km/
17.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : http://kmcenter.rid.go.th/kcreform/main/
18.กลุ่มตรวจสอบภายใน : http://kmcenter.rid.go.th/kcaudit/
19.กลุ่มกิจกรรมพิเศษ : http://kmcenter.rid.go.th/kcspecial/
20.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม : http://kmcenter.rid.go.th/kcoppp/
21.สำนักชลประทานที่ 1 : http://kmcenter.rid.go.th/kmc01/
22.สำนักชลประทานที่ 2 : http://kmcenter.rid.go.th/kmc02/
23.สำนักชลประทานที่ 3 : http://irrigation.rid.go.th/rid3/km_3/
24.สำนักชลประทานที่ 4 : http://irrigation.rid.go.th/rid4/knowlage/index.html
25.สำนักชลประทานที่ 5 : http://kmcenter.rid.go.th/kmc05/
26.สำนักชลประทานที่ 6 : http://kmcenter.rid.go.th/kmc06/
27.สำนักงานชลประทานที่ 7 : http://km.rid7.com/
28.สำนักชลประทานที่ 8 : http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/
29.สำนักชลประทานที่ 9 : http://kmcenter.rid.go.th/kmc09/
30.สำนักชลประทานที่ 10 : http://kmcenter.rid.go.th/kmc10/
31.สำนักชลประทานที่ 11 : http://kmcenter.rid.go.th/kmc11/
32.สำนักชลประทานที่ 12 : http://kmcenter.rid.go.th/kmc12/
33.สำนักชลประทานที่ 13 : http://kmcenter.rid.go.th/kmc13/kmc13-1.html
34.สำนักชลประทานที่ 14 : http://kmcenter.rid.go.th/kmc14/
35.สำนักชลประทานที่ 15 : http://kmcenter.rid.go.th/kmc15/
36.สำนักชลประทานที่ 16 : http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/
37.สำนักชลประทานที่ 17 : http://kmcenter.rid.go.th/kmc17/